Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2553
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2547
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจีระวรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจีระวรรณ 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159597 ชื่อวิชา Seminar,15 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159523 ชื่อวิชา Devel.of Sci.Inquiry Ability & Understanding,12 ธ.ค. 2011 - 19 มึ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159597 ชื่อวิชา Seminar,15 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159597 ชื่อวิชา Seminar,15 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013

  แสดงความคิดเห็น

  (0)