Person Image

  Education

  • (การตลาด), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย
  • (การตลาดและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย
  • M.Sc.in Management, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอภิญญา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอภิญญา 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134342 ชื่อวิชา Retailing,13 มี.ค. 2020 - 13 มี.ค. 2020