Person Image

  Education

  • วท.บ. (พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวราภรณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวราภรณ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 11
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อำเภอปากช่อง และ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ – ปากช่อง ถ.ธนะรัชต์กม. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“ผลของการเคลือบเมล็ดดว้ยสารอินทรียต์ ่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ด พันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่ าง”,1 ก.ค. 2014 - 12 ก.ค. 2014
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคโนโลยีการใช้สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนาน และใช้ประโยชน์เพื่อผลิตต้นสด แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ต.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2021
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ (บรรยายให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป),1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KSX 5402 และพันธุ์ KSX 5614 ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตอ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา,16 ก.พ. 2017 - 16 ก.พ. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวืทยาลียเทคโนโลยราชมงคลตะวันออก บางพระ ชลบุรึ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษร่วม เรื่อง ผลของการเตลือบเมล็ดพันธุ์ ต่อความงอกและความแข็งแรงของตันอ่อน (Effect of Seed Coating on Germination and Seedling Vigor of Hybrid Corn Single Cross KSX 5402),1 มิ.ย. 2017 - 30 ก.ย. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สถาบันอาชีวศึกษาเกษตร แผนกวิชาพืชศาสตรฺ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ เรื่อง ผลของการเตลือบสารที่มึต่อความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด KSX 5402,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2018
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ต่อความมีชีวิต และความแข็งแรงของต้นอ่อนข้าวโพด แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง (บรรยายให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป),1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง Smart Farmer ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. หลักสูตร " การบริหารจัดการ การส่งเสริมการจ้ดกิจกรรม กศน. ยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 " ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,23 พ.ค. 2018 - 25 พ.ค. 2018

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของวราภรณ์ 3 ปีล่าสุด

  Year Public 4
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่อง ถนน นิคมลำตะคลอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการโครงการ..ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยสารอินทรีย์..ในงานเกษตรพ่อพอเพียง.ตอน หนาวนี้ที่ปากช่อง ณ สวนผักปากช่อง ต. หนองสาหร่าย อ ปากช่อง จ. นครราชสีมา,24 ธ.ค. 2016 - 8 ม.ค. 2017
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราฃสีมาในงานน้อยหน่า และของดึเมืองปากข่อง การใช้ประโยชน์ :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ในงานน้อยหน่า และของดึเมืองปากข่อง,1 ก.ค. 2016 - 12 ก.ค. 2016
  2017 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยขัาวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานวิจัย โดยจัดทำโปสเตอร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคลือบเมล็ดพันธุ์จำนวน 3 เรื่อง 1. การเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง (Seed Coating on Quality and Storage Period of Sorghum Seed) 2. การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (Seed Quality Control) 3. ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (Effects of Organic Substance Coating on Storage of Corn Seed) ,8 ธ.ค. 2017 - 11 ธ.ค. 2017
  2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่อง ถนน นิคมลำตะคลอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :ร่วมจัดแสดงเมล็ดพันธุ์พืชในงานเกษตรพ่อพอเพียง จากโครงการวิจัยผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารอินทรีย์ ต่อคุณภาพและผลผลิตในเขตชลประทาน และเขตน้ำฝน,16 ก.พ. 2018 - 20 ก.พ. 2018

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของวราภรณ์ 1 ปีล่าสุด

  Year Commercial 2
  2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ไร่พรมชน ต. วังกะทะ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :- การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ และปลอดสาร - การผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ของศูนย์วิจัยข้าวโพด ,1 ก.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2020
  2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ไร่มังกรหยก (ธัญวรรณ ผาสุก) บ้านหนองขมิ้น หมู่ 1 ต. หนองน้ำแดง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :- การผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ของศูนย์วิจัยข้าวโพด ,20 เม.ย. 2018 - 30 พ.ย. 2020