Person Image

Administration

Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ไทย
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึคษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของทัศตริน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของทัศตริน 3 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วย แหล่งทุน :สกว สกอ และ ม เกษตรศาสตร์,30 มิ.ย. 2011 - 15 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สสวท โรงเรียนศรีบุญยานนท์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการจัดการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร PCK,26 มึ.ค. 2012 - 30 มึ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูประจำการด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส แหล่งทุน :ม เกษตรศาสตร์ ,1 เม.ย. 2012 - 1 มิ.ย. 2014
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02198324 ชื่อวิชา Learning Management and Classroom Management,1 เม.ย. 2018 - 30 เม.ย. 2018
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วย แหล่งทุน :สกว สกอ และ ม. เกษตรศาสตร์,15 มิ.ย. 2011 - 15 มิ.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วย แหล่งทุน :สกว สกอ และ ม. เกษตรศาสตร์,15 มิ.ย. 2011 - 15 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูประจำการด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2014

แสดงความคิดเห็น

(0)