Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2546
  • วศ.ด(วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2551

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชลิดา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชลิดา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 7
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นวัตกรรมการเอ็นแคปซูเลชันด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดจากถั่วเหลือง (Glycine max L.Merrill) แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ค. 2012 - 30 มิ.ย. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นสารเชื่อมข้ามสำหรับการเตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นวัตกรรมการเอ็นแคปซูเลชันด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดจากถั่วเหลือง (Glycine max L.Merrill) แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ค. 2012 - 30 มิ.ย. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นวัตกรรมการเอ็นแคปซูเลชันด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดจากถั่วเหลือง (Glycine max L.Merrill) แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ค. 2012 - 30 มิ.ย. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นวัตกรรมการเอ็นแคปซูเลชันด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดจากถั่วเหลือง (Glycine max L.Merrill) แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ค. 2012 - 30 มิ.ย. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของเทคนิคการอบแห้งที่มีต่อความคงตัวและสารสำคัญของรำข้าว แหล่งทุน :ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (แหล่งทุน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),1 มิ.ย. 2013 - 31 พ.ค. 2014
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,16 ต.ค. 2017 - 20 ต.ค. 2017