Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Physiology and Pharmacology), The University of New South Wales, ออสเตรเลีย, 2542

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรพร

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของอรพร 1 ปีล่าสุด