Person Image

    Education

    • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
    • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
    • Ph.D.(Physiology and Pharmacology), The University of New South Wales, ออสเตรเลีย, 2542

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรพร