Person Image

  Education

  • วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุชีวัน

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุชีวัน 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420478 ชื่อวิชา Nanophysics & Nanotechnology,31 ก.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017