Person Image

  Education

  • Ph.D.(Electronics and Electrical Engineering), University of Southampton, อังกฤษ, 2550
  • วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2541

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพรรณศักดิ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพรรณศักดิ์ 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420112 ชื่อวิชา General Physics II,8 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420112 ชื่อวิชา General Physics II,5 เม.ย. 2010 - 14 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา แหล่งทุน :กองทุนวิจัย วิทยาเขตศรีราชา,12 ก.ค. 2010 - 11 ก.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425324 ชื่อวิชา Air & Noise Pollution,4 ม.ค. 2010 - 7 พ.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นอ่าวศรีราชา จ. ชลบุรี แหล่งทุน :สถาบันวิจิจัยและพัฒนา มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปริมาณฝุ่นและมลพิษจากฝุ่นบรรยากาศในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา,3 พ.ค. 2010 - 2 พ.ค. 2011