แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเชิดวงศ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเชิดวงศ์ 2 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209531 ชื่อวิชา Coastal Engineering,1 ต.ค. 2010 - 4 ม.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง,21 ก.ค. 2010 - 23 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209531 ชื่อวิชา Coastal Engineering,5 ก.ค. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง,1 ส.ค. 2010 - 8 ต.ค. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Asian Institute of Technology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Integrated Coastal Zone Management,20 ก.ย. 2011 - 20 ก.ย. 2011