Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551
  • ส.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมคิด

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสมคิด 1 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thailand One Health University Network (THOHUN)- NCO การใช้ประโยชน์ :-ใช้ประโยชน์ในการเป็นสื่อและนวัตกรรม เพื่อให้เข้าร่วมโครงการอบรมของหน่วยงาน THOHUN -NCO ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและเห็นตัวอย่างเพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ,21 มี.ค. 2019 - 22 มี.ค. 2019
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เนื่องจากการอบรมครั้งนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกเครื่อข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย(Thailand One Health University Network:THOHUN) ในฐานะเครือข่ายได้นำความรู้และกิจกรรมเข้าไปร่วมการนำเสนอและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมใด้เข้าใจและมีความรู้ทางด้านการมีสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการร่วมกันในการจัดการปัญหาสุขภาพของประเทศต่อไป,26 ม.ค. 2019 - 27 ม.ค. 2019