Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2536
  • วท.บ.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2527

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุวรรณา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุวรรณา 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 176611 ชื่อวิชา Innovation & Change Process in Vocational Ed.,16 มิ.ย. 2009 - 14 ก.พ. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (นบส รุ่น 57,58),14 มี.ค. 2011 - 14 พ.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหมอ่นไหม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบริหารความเสี่ยง,15 ส.ค. 2011 - 17 ส.ค. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 176611 ชื่อวิชา Innovation & Change Process in Vocational Ed.,3 มิ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176646 ชื่อวิชา Strategic Resource Manage. in Vocational ED.,21 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรม,15 พ.ค. 2012 - 15 พ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง,3 มิ.ย. 2013 - 20 ส.ค. 2013

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของสุวรรณา 2 ปีล่าสุด

  Year Policy 3
  2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันอาชีวศึกษา การใช้ประโยชน์ :เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและสภาพในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน,27 มิ.ย. 2013 - 3 ก.พ. 2014
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การใช้ประโยชน์ :นำผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการ,22 ต.ค. 2012 - 22 ต.ค. 2012
  2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,10 มิ.ย. 2013 - 20 ส.ค. 2013