แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอัจราพร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอัจราพร 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสร้างวิถีชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก Menisporopsis theobromae BCC 4162 Reconstruction แหล่งทุน :The Royal society (UK) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ Newton Advanced Fellowship,1 มี.ค. 2016 - 31 มี.ค. 2018
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416582 ชื่อวิชา Molecular Systematics,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403526 ชื่อวิชา Natural Products,14 พ.ย. 2013 - 19 ธ.ค. 2013
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสร้างวิถีชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก Menisporopsis theobromae BCC 4162 Reconstruction แหล่งทุน :The Royal society (UK) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ Newton Advanced Fellowship,1 มี.ค. 2016 - 31 มี.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004462 ชื่อวิชา Insect Behavior,14 มี.ค. 2017 - 15 มี.ค. 2017
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403526 ชื่อวิชา Natural Products,10 ม.ค. 2022 - 15 พ.ค. 2022

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของอัจราพร 1 ปีล่าสุด

Year Policy 2
2021 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :บันทึกในฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มก (http://kubiodiversity.ku.ac.th/) ซึ่งจะอับโหลดข้อมูลที่บันทึกไปยังเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทย (https://www.thaibiodiversity.org/bedo/index.php),1 เม.ย. 2021 - 1 เม.ย. 2022
2021 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :บันทึกในฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มก (http://kubiodiversity.ku.ac.th/) ซึ่งจะอับโหลดข้อมูลที่บันทึกไปยังเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทย (https://www.thaibiodiversity.org/bedo/index.php) ,1 เม.ย. 2021 - 1 เม.ย. 2022