Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2546
  • วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของบุญธนา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของบุญธนา 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403312 ชื่อวิชา Inorganic Chemistry I,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010