Person Image

  Education

  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เอเซียอาคเนย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2526
  • อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2524

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพุทธชาติ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพุทธชาติ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 20
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมระดมสมองคัดเลือกชุดคำศัพท์สำหรับโปรแกรมบำบัดและฝึกฝนสำหรับผู้ที่พูดไม่ชัด,25 มิ.ย. 2013 - 25 มิ.ย. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372596 ชื่อวิชา Selected Topics in Applied Linguistics,5 มิ.ย. 2011 - 25 ก.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : “แนวทางการวิเคราะห์ความบกพร่องทางภาษาของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” โครงการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รุ่นที่ 1 จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,5 มิ.ย. 2011 - 25 ก.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการสำเหนียกรู้ระบบเสียงของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน:กรณีศึกษาพยัญชนะท้ายภาษาไทย แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว น.ส.ณัฏฐา พิรุณสวรรค์,20 พ.ย. 2009 - 30 พ.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดพยัญชนะต้นควบภาษาไทยของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว น.ส.ปรกฉัตร เลี้ยงรักษา,8 มี.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการสำเหนียกรู้ระบบเสียงของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน:กรณีศึกษาพยัญชนะต้นเสียงกัก แหล่งทุน :ทุนส่วนตัวนายกฤษณะพงศ์ พาเลิศ,8 มี.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการสำเหนียกรู้ระบบเสียงของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน:กรณีศึกษาเสียงสระเดี่ยว แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว น.ส.กนกวรรณ กนกเพ็ชรรัตน์,8 มี.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372596 ชื่อวิชา Selected Topics in Applied Linguistics,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372596 ชื่อวิชา Selected Topics in Applied Linguistics,20 ก.ค. 2011 - 21 ก.ย. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372696 ชื่อวิชา Selected Topics in Applied Linguistics,4 พ.ย. 2013 - 3 มี.ค. 2014
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แนวทางการวิเคราะห์ความบกพร่องทางภาษาของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โครงการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รุ่นที่ 1 จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,5 มิ.ย. 2011 - 25 ก.ค. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก,21 พ.ค. 2013 - 14 ส.ค. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการสำเหนียกรู้ระบบเสียงของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน:กรณีศึกษาพยัญชนะต้นเสียงกัก แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 มี.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการสำเหนียกรู้ระบบเสียงของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน:กรณีศึกษาเสียงสระเดี่ยว แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 มี.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะการอ่านออกเสียงคำและการเขียนรูปคำภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ราชบุรี แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ม.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการเขียนรูปคำและการอ่านออกเสียงคำไทยของนักเรียนชั้น ป.3 ในจังหวัดเลย แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ม.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“แนวทางการวิเคราะห์ความบกพร่องทางภาษาของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” โครงการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รุ่นที่ 1 จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,5 มิ.ย. 2011 - 25 ก.ค. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372696 ชื่อวิชา Selected Topics in Applied Linguistics,4 พ.ย. 2013 - 3 มี.ค. 2014
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิทยานิพนธ์-การเปรียบเทียบโลกทัศน์ระหว่างผู้พูดภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นจากลักษณนาม-สิรทยา จินดาพันธ์ แหล่งทุน :ส่วนตัว,4 มี.ค. 2011 - 10 ส.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แนวทางการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการเขียนแบบความเรียงภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,8 มี.ค. 2014 - 7 มี.ค. 2015