แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวีรชัย

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของวีรชัย 2 ปีล่าสุด

Year Public 3
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ การใช้ประโยชน์ :โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ขอความอนุเคราะห์หน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร จำนวน 500 ชิ้น,3 เม.ย. 2020 - 31 ต.ค. 2020
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้จัดทำหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู็ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า จำนวน 35 ชิ้น และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนัสนุนเพิ่มเติมอีก 35 ชิ้น,1 พ.ค. 2019 - 31 ต.ค. 2019
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร การใช้ประโยชน์ :ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร ขอความอนุเคราะห์หน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สารพิษ ในขณะที่มีการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ บรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่นอกโรงพยาบาล และในโรงพยาบาล จำนวน 1,000 ชิ้น,19 มิ.ย. 2020 - 19 มิ.ย. 2020