Person Image

Administration

Education

  • ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ไทย
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศศ.บ.(พลสึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)