Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • Ph.D.(Genetics), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2551

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจรีรัตน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจรีรัตน์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 14
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416453 ชื่อวิชา Introduction to Molecular Genetics,20 ส.ค. 2009 - 27 พ.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์การแสดงออกของ microRNA172และยีนเป้าในช่วงชักนำการออกดอกของข้าว (Oryza sativa L.) แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554572 ชื่อวิชา Genomes & Functions,9 มิ.ย. 2011 - 16 มิ.ย. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738461 ชื่อวิชา Gene Transfer Technology in Plant,19 ส.ค. 2010 - 26 ส.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416456 ชื่อวิชา Genetic Engineering I,1 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416454 ชื่อวิชา Introduction to Bioinformatics,13 ม.ค. 2010 - 20 ม.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416454 ชื่อวิชา Introduction to Bioinformatics,10 ก.พ. 2010 - 24 ก.พ. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,3 เม.ย. 2012 - 10 เม.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416458 ชื่อวิชา Laboratory in Genetic Engineering,5 ม.ค. 2013 - 26 ม.ค. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416458 ชื่อวิชา Laboratory in Genetic Engineering,21 มี.ค. 2015 - 28 มี.ค. 2015
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2011 - 30 มี.ค. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02735512 ชื่อวิชา Advanced Techniques in Recombinant DNA,13 ก.พ. 2015 - 27 ก.พ. 2015