Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร), สถาบันราชภัฏนครปฐม, ไทย, 2544
  • วท.ม. (วิจัยและพัฒนาทางการเกษตร), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุลักษณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุลักษณ์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 4
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 736543 ชื่อวิชา Plant Cell & Tissue Culture,5 ก.ย. 2008 - 5 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานวิจัยด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ,24 ก.ค. 2009 - 24 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ,17 มี.ค. 2009 - 20 มี.ค. 2009
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031492 ชื่อวิชา Pro.of Disease-free Plant from Tissue Culture,6 ก.ย. 2016 - 13 ก.ย. 2016