แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเรืองรอง

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเรืองรอง 3 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056423 ชื่อวิชา Rubber Technology,6 ก.พ. 2008 - 9 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :คุณสมบัติทางกลของการวัลคาไนเซชั่นของโคพอลิเมอร์ระหว่างยางกับสไตรีนที่อัตราส่วนยางธรรมชาติสูงโดยวิธีก แหล่งทุน :สวพ.,11 ก.ย. 2007 - 11 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,10 มิ.ย. 2008 - 18 มิ.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและคุณสมบัติของ polylactic acid (PLA) / epoxidized natural rubber (ENR) / organoclay นาโนคอ แหล่งทุน :วช.,2 เม.ย. 2007 - 12 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056423 ชื่อวิชา Rubber Technology,1 ก.ย. 2007 - 3 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนายางฟองน้ำกันกระแทกจากโคพอลิเมอร์ของน้ำยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนโดยการฉายรังสีแกมม่า แหล่งทุน :สวพ. มก.,6 ก.ค. 2009 - 10 ส.ค. 2010

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเรืองรอง 2 ปีล่าสุด

Year Public 3
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจผ่านงานประชุมวิชาการ,10 ก.ค. 2007 - 4 ก.ย. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านงานประชุมวิชาการ,14 เม.ย. 2008 - 11 ก.ย. 2009
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลที่สนใจ,1 ก.ค. 2007 - 8 ก.ย. 2007

แสดงความคิดเห็น

(0)