Person Image

  Education

  • วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธนัยนันท์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธนัยนันท์ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009