แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของรุ่งโรจน์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของรุ่งโรจน์ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 25
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,19 ธ.ค. 2011 - 15 เม.ย. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,29 ม.ค. 2013 - 26 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มก. บางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2555-56,1 ส.ค. 2012 - 30 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009522 ชื่อวิชา Mineral Nutrition of Plants,10 พ.ย. 2012 - 22 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,25 ธ.ค. 2012 - 26 ก.พ. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานเสวนาวิเคราะห์ต้นทุนการทำนา และการแนะนำการลดค่าปุ๋ยด้วยการใช้ปุ๋ยสั่งตัด,22 ก.ย. 2011 - 22 ก.ย. 2011
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว,2 ก.พ. 2013 - 2 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัดเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งทุน :วช.,11 ก.ย. 2013 - 1 พ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005474 ชื่อวิชา Geographical Information System for Agri.,14 ม.ค. 2013 - 3 พ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009522 ชื่อวิชา Mineral Nutrition of Plants,16 ก.พ. 2013 - 16 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัดเพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,11 ก.ย. 2013 - 25 ก.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,10 ส.ค. 2016 - 22 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง,21 ก.ย. 2016 - 21 ก.ย. 2016
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการถอดบทเรียนความสำเร็จการขยายผลปุ๋ยสั่งตัด 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก,8 มี.ค. 2019 - 24 เม.ย. 2019
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009423 ชื่อวิชา Chemical Fertilizer Technology & Usage,20 ม.ค. 2015 - 28 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,20 ม.ค. 2015 - 29 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,11 ก.พ. 2015 - 13 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009423 ชื่อวิชา Chemical Fertilizer Technology & Usage,20 ม.ค. 2015 - 27 พ.ค. 2015
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,10 ส.ค. 2016 - 22 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวในทุ่งรังสิต แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,23 มิ.ย. 2016 - 30 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการการพัฒนาการการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะฯ โครงการเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวในทุ่งรังสิต คก.6 แหล่งทุน :วช.,29 ก.ย. 2016 - 25 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,2 ก.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการถอดบทเรียนความสำเร็จการขยายผลปุ๋ยสั่งตัด 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก,8 มี.ค. 2019 - 24 เม.ย. 2019
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009522 ชื่อวิชา Mineral Nutrition of Plants,10 พ.ย. 2012 - 25 ม.ค. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้เชื้อไมคอไรซาในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 7 ก.พ. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของรุ่งโรจน์ 2 ปีล่าสุด

Year Policy 6
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้ประโยชน์ :การจัดหาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม และ ปุ๋ยสำหรับใช้ในการผลิต 2555-2556,1 พ.ย. 2012 - 30 ม.ค. 2013
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิพระดาบส การใช้ประโยชน์ :หลักสูตรปุ๋ยสั่งตัดในโครงการพระดาบสสัญจร,20 เม.ย. 2012 - 26 ม.ค. 2013
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :โครงการปุ๋ยลดต้นทุน,2 ม.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2012
2015 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิพระดาบส การใช้ประโยชน์ :เอกสารแนบการประชุมคณะทำงานโครงการพระดาบสสัญจร,6 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015
2015 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วช. การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลการเผยแพร่การนำองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์,7 ก.ค. 2015 - 7 ก.ค. 2015
2015 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เสนอข้อมูลผลกระทบการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ,10 ก.ค. 2015 - 10 ก.ค. 2015

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของรุ่งโรจน์ 5 ปีล่าสุด

Year Public 10
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ วิธีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาและ การพัฒนาทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,1 ต.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้ประโยชน์ :การเลือกชนิดปุ๋ยอินทรีย์ และ พันธุ์ข้าวโพดเพื่อใช้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา,1 พ.ย. 2011 - 25 พ.ย. 2012
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การใช้ประโยชน์ :ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่เหมาะสมร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้ความคุ้มค่าในการผลิตข้าวโพดหลังนาในคอลัมภ์หลังสู้ฟ้าหน้าสูดิน โดยชมชื่นชูช่อ เรื่อง ดินดี=อินทรียวัตถุ+ปุ๋ย,14 ก.ค. 2014 - 16 ก.ค. 2015
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มก. บางเขน การใช้ประโยชน์ :โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทตโนโลยีด้านการเกษตร 2555 และ เกษตรวิชาการ 2556,6 พ.ค. 2011 - 14 ก.พ. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลกระบวนการและผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในรายการเจาะลึกประเด็นร้อน ออกอากาศทางช่อง MOAC TV,26 ธ.ค. 2012 - 28 ธ.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลตำบลยางตลาด และ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้ประโยชน์ :โครงการขยายผลการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยสั่งตัด,1 พ.ค. 2012 - 15 ก.พ. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาปฐพีวิยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :โครงการปุ๋ยสั่งตัด,1 ต.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร การใช้ประโยชน์ :นายโพยม ศรวิชัย ได้อ้างอิงผลงานในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดทำโครงการนำร่องขยายผลการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด จังหวัดขอนแก่น,1 ม.ค. 2013 - 30 ธ.ค. 2016
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผ่านเอกสารการประชุมและนิทรรศการภาคโปสเตอร์การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ซึ่งผู้สนใจเข้าชมได้ และดาวน์โหลดเรื่องเต็มได้ทางเว็บไซต์การประชุม,2 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การใช้ประโยชน์ :การจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ในโครงการพระดาบสสัญจร,25 พ.ค. 2019 - 25 พ.ค. 2019

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของรุ่งโรจน์ 3 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนา,1 พ.ย. 2011 - 26 พ.ย. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว,19 พ.ย. 2012 - 14 ก.พ. 2013
2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนยางตลาด การใช้ประโยชน์ :การขยายผลการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดโดยดำเนินการจัดหาแม่ปุ๋ยร่วมกับการจัดหาเมล็ดพันธุ์ดี โดยวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.,3 มิ.ย. 2015 - 16 ก.ค. 2015