Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2543

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชาตรี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชาตรี 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 25
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,6 มิ.ย. 2011 - 29 ก.ย. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,3 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159511 ชื่อวิชา Nature of Science,23 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏ์ธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา,27 มิ.ย. 2012 - 28 มิ.ย. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159592 ชื่อวิชา Research Studies in Science Education,18 ต.ค. 2010 - 19 ก.ย. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,6 ก.ย. 2010 - 24 ธ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159511 ชื่อวิชา Nature of Science,31 พ.ค. 2010 - 31 ส.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162422 ชื่อวิชา Field Experiences: Student Teaching,2 พ.ค. 2011 - 1 พ.ค. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Developing student teachers' pedagogical content knowledge through field-based methods course แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์,30 เม.ย. 2010 - 30 พ.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่ระดับประถมศึกษา ,30 เม.ย. 2011 - 1 พ.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162423 ชื่อวิชา Field Exp: Student Teaching & Class. Research,30 ก.ค. 2010 - 25 พ.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162422 ชื่อวิชา Field Experiences: Student Teaching,31 พ.ค. 2010 - 25 เม.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,31 พ.ค. 2010 - 1 ต.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,7 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์,1 ต.ค. 2010 - 27 พ.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,6 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159271 ชื่อวิชา Science Process Skills,31 พ.ค. 2010 - 27 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,5 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,5 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159511 ชื่อวิชา Nature of Science,6 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,4 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของชาตรี 3 ปีล่าสุด

  Year Policy 9
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ปรับกระบวนการนิเทศนิสิตฝึกสอน,4 มิ.ย. 2012 - 27 ก.ย. 2012
  2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา,17 ส.ค. 2011 - 19 ก.ย. 2012
  2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ออกแบบกิจกรรมรายวิชา,8 ส.ค. 2011 - 20 ก.ย. 2012
  2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มก. การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา,17 ส.ค. 2011 - 12 ก.ย. 2012
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา การใช้ประโยชน์ :การจัดการอบรมครูเพื่อพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์,5 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ,7 มิ.ย. 2010 - 29 ก.ค. 2010
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ เพื่อวางแผนโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,2 ก.พ. 2010 - 25 พ.ค. 2011
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลในการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู,4 พ.ค. 2010 - 5 พ.ค. 2011
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ,1 ก.พ. 2012 - 28 ก.พ. 2013