แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพัชนี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพัชนี 5 ปีล่าสุด

Year Academic 23
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก (Polyphagotarosonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป แหล่งทุน :สกว. และ สกอ.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741591 ชื่อวิชา Research Methods in Envi.Science & Technology,19 ก.พ. 2010 - 19 ก.พ. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (2550) แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 750498 ชื่อวิชา Special Problems,2 มิ.ย. 2008 - 10 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (2550) แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (2550) แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 738499 ชื่อวิชา Practicum in Biological Science,10 พ.ค. 2008 - 6 มิ.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็ แหล่งทุน :สกว. และ สกอ.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาวและความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติและสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,5 ก.พ. 2009 - 4 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาวและความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติและสารสกัดจาดพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ ( แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2552,5 ก.พ. 2009 - 4 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของไรศัตรู แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2552,5 ก.พ. 2009 - 30 ส.ค. 2010
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชและสัตว์โดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอเข้าศึกษาดูงาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงไรขาว และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไรขาว,20 ธ.ค. 2017 - 20 ธ.ค. 2017
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาว และความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552,5 ก.พ. 2009 - 30 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการศึกษาชีววิทยาของไรขาว และ การทดสอบสารสกัดจากพืชในการควบคุมไรขาว ครั้งที่ 1,15 มี.ค. 2010 - 15 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาวและความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติและสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552,5 ก.พ. 2009 - 30 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2010 - 9 พ.ค. 2011
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชและสัตว์โดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอเข้าศึกษาดูงาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงไรขาว และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไรขาว,20 ธ.ค. 2017 - 20 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชและสัตว์โดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอเข้าศึกษาดูงาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงไรขาว และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไรขาว,20 ธ.ค. 2017 - 20 ธ.ค. 2017
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Mendel University in Brno, the Czech Republic ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Spiders and Their Roles in Forests and Agroecosystem,6 พ.ค. 2014 - 6 พ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บุคคลทั่วไป ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ค่ายเยาวชน: แมงมุมที่รัก (free camp),16 มี.ค. 2013 - 17 มี.ค. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :จัดโครงการค่ายเยาวชนนักสำรวจรักษ์แมงมุม (Youth spider Camp 2015),19 มิ.ย. 2015 - 21 มิ.ย. 2015
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ยุวเกษตรกรอินทรีย์ ตำบลทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กิจกรรมอบรมความรู้เชิงทฤษฎี และสาธิต ครั้งที่ 5 ในโครงการยุวเกษตรกรอินทรีย์ ตำบลทุ่งขวาง ระยะที่ 2,28 พ.ค. 2017 - 28 พ.ค. 2017
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741591 ชื่อวิชา Research Methods in Envi.Science & Technology,27 ม.ค. 2011 - 10 ก.พ. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของพัชนี 3 ปีล่าสุด

Year Public 5
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้มาเยี่ยมชมบูท และรับ CD สรุปผลงานวิจัย นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 การใช้ประโยชน์ :เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่สรุปเผยแพร่ และเปิดบูทบริการวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาศัตรูธรรมชาติ (แมงมุมและไรตัวห้ำ) และ สารสกัดจากพืช (พืชป่าและวัชพืช) เพื่อควบคุมศัตรูพืช ในนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้มาเยี่ยมชมบูท นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 การใช้ประโยชน์ :นำโปสเตอร์มาติดในนิทรรศการเพื่อประกอบการอธิบายในนิทรรศการ เปิดบูทบริการวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาศัตรูธรรมชาติ (แมงมุมและไรตัวห้ำ) และ สารสกัดจากพืช (พืชป่าและวัชพืช) เพื่อควบคุมศัตรูพืช ในนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ทั้งนี้เกษตรกรหลายท่าน และบุคคลทั้วไปที่สนใจ ไม่รู้จักกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ จึงแนะนำให้รู้จักพร้อมชี้ภาพในโปสเตอร์ให้ดู,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้มาเยี่ยมชมบูท และรับ CD สรุปผลงานวิจัย นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 การใช้ประโยชน์ :จัดทำเป็นโปสเตอร์ เพื่อติดแสดงเป็นนิทรรศการให้คนเข้าเยี่ยมชม และเห็นเป็นตัวอย่างการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่สรุปเผยแพร่ และเปิดบูทบริการวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาศัตรูธรรมชาติ (แมงมุมและไรตัวห้ำ) และ สารสกัดจากพืช (พืชป่าและวัชพืช) เพื่อควบคุมศัตรูพืช ในนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อม มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ คณะวนศาสตร์ มก. การใช้ประโยชน์ :ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2557 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557,20 ธ.ค. 2014 - 21 ธ.ค. 2014
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้เข้าเยี่ยมชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2555 การใช้ประโยชน์ :โครงการนิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน 2555 เรื่อง แมงมุมที่รัก ณ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม โซนถ้ำใต้น้ำตกในโดมผีเสื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม โดย ทีมงาน โครงการค่ายเยาวชน: แมงมุมที่รัก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ spiderplanet ได้นำโปสเตอร์จัดแสดง เพื่อให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพของแมงมุมในโดม และ สำรวจความต้องการจัดค่ายฯ ในครั้งต่อไป,1 ธ.ค. 2012 - 10 ธ.ค. 2012