Person Image

  Education

  • วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของทานตะวัน

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของทานตะวัน 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 13
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054496 ชื่อวิชา Selected Topics in Product Development,3 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อ แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2008 - 31 ธ.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,4 ส.ค. 2010 - 18 ส.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,15 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agro-Ind. Prod. Devel.,1 ม.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agro-Ind. Prod. Devel.,1 ธ.ค. 2011 - 29 ก.พ. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agro-Ind. Prod. Devel.,1 ม.ค. 2012 - 29 ก.พ. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,1 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,1 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,1 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,1 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการใช้ไคโตซานและสารสกัดจากขิงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อวัวบด แหล่งทุน :สวพ.,1 ส.ค. 2012 - 30 ส.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054456 ชื่อวิชา Nutritional Product Development,1 พ.ย. 2012 - 23 พ.ย. 2012