แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวสกร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวสกร 5 ปีล่าสุด

Year Academic 30
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,30 ต.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2010 - 30 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2010 - 30 ต.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 423498 ชื่อวิชา Special Problems,30 ก.ค. 2008 - 31 ธ.ค. 2008
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2010 - 31 ต.ค. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2011 - 31 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423698 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2011 - 31 ต.ค. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :University of Tsukuba ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biosphecting for active agents from wild plantsof Thail,27 ก.พ. 2008 - 2 มึ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424482 ชื่อวิชา Pollution Biology,17 ธ.ค. 2008 - 17 ธ.ค. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :University of Tsukuba ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :neem extract and other botanical insecticides for susta,10 มึ.ค. 2009 - 14 มึ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ม.เทคโนโลยีราชมงคลธญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมการวิเคราห์เอนไซม์ทำลายพิษหลังทดสอบสารภายในสัตว์,3 ก.พ. 2009 - 3 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :University of Tsukuba ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :neem extract and other botanical insecticides for susta,10 มึ.ค. 2009 - 14 มึ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424482 ชื่อวิชา Pollution Biology,1 ธ.ค. 2009 - 11 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากข่า (Alpinia galanga) ต่อการควบคุมประชากรและระบบเอนไซม์ทำลายพิษในแมล แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424583 ชื่อวิชา Animal-Plant Interactions,19 ส.ค. 2013 - 6 ก.ย. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2009 - 30 ต.ค. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424482 ชื่อวิชา Pollution Biology,1 ธ.ค. 2009 - 11 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2011 - 30 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2010 - 30 ต.ค. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2011 - 30 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2010

แสดงความคิดเห็น

(0)