แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศักดิ์ดา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศักดิ์ดา 4 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,21 ต.ค. 2009 - 13 พ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยดำเนินงานเพื่อการจัดการ,8 ก.ย. 2009 - 27 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โปรแกรมเชิงเส้นแบบผ่อนคลายสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและป แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,3 พ.ย. 2008 - 2 พ.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิธีการเชิงละโมบสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,4 พ.ย. 2008 - 3 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,30 ต.ค. 2009 - 26 มี.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206441 ชื่อวิชา Production Planning & Control,9 มิ.ย. 2008 - 26 มี.ค. 2010
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Procurement decisions regarding shrimp supplies for Thai shrimp processors แหล่งทุน :-,16 ม.ค. 2007 - 15 พ.ย. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206441 ชื่อวิชา Production Planning & Control,9 มิ.ย. 2008 - 26 มี.ค. 2010
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :A mathematical model for managing by-size inventory in frozen shrimp industry แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยขอนแก่น,12 พ.ย. 2007 - 24 เม.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206441 ชื่อวิชา Production Planning & Control,30 ธ.ค. 2008 - 26 มี.ค. 2010
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,31 ก.ค. 2017 - 8 ธ.ค. 2017

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของศักดิ์ดา 3 ปีล่าสุด

Year Public 5
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานไปเสนอในงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2009,21 ต.ค. 2009 - 22 ต.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานเผยแพร่ในการประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ,28 ต.ค. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :IEEM การใช้ประโยชน์ :นำผลงานไปเผยแพร่โดยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ,2 ธ.ค. 2007 - 13 พ.ย. 2010
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Science Direct "Aquaculture Engineering" การใช้ประโยชน์ :เป็นพื้นฐานองค์ความรู้เพื่อให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อยอด โดยนำเสนอเป็นบทความ วารสาร Aquaculture Engineering, Vol.37, Issue3, November 2007, Pages 215-221,19 พ.ย. 2007 - 13 พ.ย. 2010
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Science Direct "Computers and Electronics in Agriculture" การใช้ประโยชน์ :ลงบทความเผยแพร่เพื่อให้เป็นพื้นฐานองค์ความรู้และต่อยอด,30 ธ.ค. 2008 - 13 พ.ย. 2010