แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวิษุวัฒก์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวิษุวัฒก์ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 44
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207651 ชื่อวิชา Advan. Flow Computation in Irrigation System,2 พ.ย. 2010 - 20 พ.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207651 ชื่อวิชา Advan. Flow Computation in Irrigation System,3 พ.ย. 2008 - 22 พ.ย. 2008
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207512 ชื่อวิชา Advanced Hydrology in Irrigation Engineering,4 พ.ย. 2014 - 21 พ.ย. 2014
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,4 พ.ย. 2008 - 29 พ.ย. 2008
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,4 พ.ย. 2014 - 3 พ.ย. 2015
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207351 ชื่อวิชา Computer Application for Ir-Engineering,8 พ.ย. 2011 - 26 พ.ย. 2011
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,3 พ.ย. 2014 - 3 พ.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,4 พ.ย. 2014 - 14 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,3 พ.ย. 2014 - 3 พ.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207555 ชื่อวิชา Geographic Information System for Irr.Eng.,25 ก.พ. 2014 - 25 ก.พ. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เขื่อนแตก เรื่องจริง หรือมายาคติ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,25 ม.ค. 2012 - 25 ม.ค. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,5 พ.ย. 2013 - 14 พ.ย. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207541 ชื่อวิชา Irrigation Systems Management,16 ม.ค. 2014 - 16 ม.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,1 พ.ย. 2011 - 19 พ.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207512 ชื่อวิชา Advanced Hydrology in Irrigation Engineering,2 พ.ย. 2010 - 3 พ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207311 ชื่อวิชา Engineering Hydrology,1 พ.ย. 2011 - 11 พ.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207311 ชื่อวิชา Engineering Hydrology,3 พ.ย. 2010 - 27 พ.ย. 2010
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,4 พ.ย. 2014 - 3 พ.ย. 2015
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,1 พ.ย. 2011 - 25 พ.ย. 2011
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,4 พ.ย. 2014 - 3 พ.ย. 2015
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209541 ชื่อวิชา Advanced Hydrology,1 มิ.ย. 2011 - 10 ต.ค. 2011
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.พ. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207521 ชื่อวิชา Advanced Hydrology in Irrigation Engineering,2 มี.ค. 2021 - 30 มี.ค. 2021
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207521 ชื่อวิชา Advanced Hydrology in Irrigation Engineering,1 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรี แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ค. 2016 - 31 ส.ค. 2018
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,1 ม.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนดินในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2 ม.ค. 2014 - 31 ต.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,2 มิ.ย. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,5 พ.ย. 2012 - 24 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207651 ชื่อวิชา Advan. Flow Computation in Irrigation System,6 พ.ย. 2012 - 17 พ.ย. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209241 ชื่อวิชา Hydrology I,3 มิ.ย. 2013 - 11 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209541 ชื่อวิชา Advanced Hydrology,3 มิ.ย. 2013 - 11 ต.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209541 ชื่อวิชา Advanced Hydrology,1 มิ.ย. 2011 - 10 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209541 ชื่อวิชา Advanced Hydrology,1 มิ.ย. 2011 - 10 ต.ค. 2011
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207521 ชื่อวิชา Advanced Hydrology in Irrigation Engineering,3 มี.ค. 2021 - 30 ธ.ค. 2021
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207533 ชื่อวิชา Paddy Field Engineering,3 ธ.ค. 2018 - 2 ก.ย. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207545 ชื่อวิชา Flood Forecasting and Warning Systems,1 มิ.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207521 ชื่อวิชา Advanced Hydrology in Irrigation Engineering,1 พ.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ส.ค. 2017 - 1 ส.ค. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนดินในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.พ. 2016 - 31 ธ.ค. 2016
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,5 พ.ย. 2013 - 22 พ.ย. 2013
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านอุทกพลศาสตร์ MIKE11-HD : กรณีศึกษาจำลองระบบลุ่มน้ำลำภาชี,24 ก.ค. 2017 - 25 ก.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207351 ชื่อวิชา Computer Application for Ir-Engineering,2 ม.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2017
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนดินในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.พ. 2014 - 31 ธ.ค. 2015