Person Image

  Education

  • กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2544
  • ค.ม.(โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2533
  • กศ.บ.(ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ, ไทย, 2526

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของไพฑูรย์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของไพฑูรย์ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01153351 ชื่อวิชา Prin.of Ed. Measurement & Evaluation,1 มิ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010