Person Image

  Education

  • วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธัญญลักษณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธัญญลักษณ์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 4
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้เข้าอบรมจากกรมปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจซากโคและกระบือ,8 มิ.ย. 2009 - 10 มิ.ย. 2010
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการขยายตัวของสวนยางพาราและการเพิ่มความเสี่ยงของโรคติดต่อที่นำโดยพาหะในภาคตะวันออกของประเทศไท แหล่งทุน :IDRC/FBLI,1 มี.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2017
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510411 ชื่อวิชา Veterinary Public Health,10 ต.ค. 2014 - 10 ต.ค. 2015
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01530511 ชื่อวิชา Environmental Health in Veterinary Medicine,25 ก.พ. 2021 - 25 มี.ค. 2021