แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวันรัฐ

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของวันรัฐ 1 ปีล่าสุด

Year Public 3
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงเผยแพร่ผลงานในนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม 52 ในงานเกษตรกำแพงแสน ปี 2552,3 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงเผยแพร่ผลงานในนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม 52 ในงานเกษตรกำแพงแสน ปี 2552,3 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงเผยแพร่ผลงานในนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม 52 ในงานเกษตรกำแพงแสน ปี 2552,3 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009