Person Image

  Education

  • วศ.บ.(ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • M.S.(Electrical Engineering), The Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา, 2538
  • Ph.D.(Electrical Engineering), The Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา, 2546

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศรีจิตรา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศรีจิตรา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 19
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำลองช่องสัญญาณไร้สายสำหรับการส่งภาพแบบเอ็มเพ็ก-4 แหล่งทุน :KURDI 52,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 205322 ชื่อวิชา Digital Communications,1 ต.ค. 2008 - 27 ก.พ. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำลองช่องสัญญาณไร้สายที่ใช้กับพื้นที่ภายในอาคารเพื่อใช้ในการส่งภาพแบบเอ็มเพ็ก-4 แหล่งทุน :KURDI 52,30 ก.ย. 2007 - 1 ต.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 205322 ชื่อวิชา Digital Communications,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 205322 ชื่อวิชา Digital Communications,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบการสลับลำดับข้อมูลที่ใช้กับการเข้ารหัสแบบเทลิสริงคอนโวลูชั่นเพื่อการส่งภาพเอ็มเพ็ก-4 ผ่านช่ แหล่งทุน :KURDI 51,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบอย่างใหม่ของตัวถอดรหัสแบบแมปสำหรับการเข้ารหัสแบบเทลิสริงคอนโวลูชั่นในระบบการส่งภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำลองช่องสัญญาณไร้สายสำหรับการส่งภาพแบบเอ็มเพ็ก-4 แหล่งทุน :KURDI 52,1 พ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205522 ชื่อวิชา Signal Detection & Estimation,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :PIMRC ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Mismatched Source Transition Probability Matrix for Adaptive MAP Decoding in MPEG-4 Imagery Wireless Transmission Systems ,1 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205522 ชื่อวิชา Signal Detection & Estimation,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบอย่างใหม่ของตัวถอดรหัสแบบแมปสำหรับการเข้ารหัสแบบเทลิสริงคอนโวลูชั่นกับการสลับลำดับ แหล่งทุน :KURDI53,30 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์สมรรถนะทางเวลาของกระบวนการสลับลำดับข้อมูลโดยใช้ระบบฝังตัว แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา มก,31 ธ.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์สมรรถนะทางเวลาของกระบวนการสลับลำดับข้อมูลโดยใช้ระบบฝังตัว แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา มก,31 ธ.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบอย่างใหม่ของตัวถอดรหัสแบบแมปสำหรับการเข้ารหัสแบบเทลิสริงคอนโวลูชั่นกับการสลับลำดับ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา มก,31 ธ.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205322 ชื่อวิชา Digital Communications,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205322 ชื่อวิชา Digital Communications,3 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประมาณค่าของตัวแปรในช่องสัญญาณแบบบล็อกเฟคดิ้งสำหรับตัวถอดรหัสปรับได้แบบแมปเพื่อใช้ในระบบวีดิโอ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา มก,30 ก.ย. 2011 - 1 ต.ค. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำลองช่องสัญญาณไร้สายที่ใช้กับพื้นที่ภายในอาคารเพื่อใช้ในการส่งภาพแบบเอ็มเพ็ก-4 แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของศรีจิตรา 3 ปีล่าสุด

  Year Policy 5
  2007 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ :ใช้เพื่อเป็นดัชนีวัด ในงานประกันคุณภาพ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2007 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ :ดัชนีวัด ,30 ก.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ :ดัชนีวัด,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ :ดัชนีวัด,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ :ดัชนีชี้วัด,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของศรีจิตรา 5 ปีล่าสุด

  Year Public 12
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ทั่วโลก การใช้ประโยชน์ :ประชุมวิชาการนานาชาติ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ทั่วโลก การใช้ประโยชน์ :เป็นผลงานที่นำไปร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ทั่วโลก การใช้ประโยชน์ :ประชุมวิชาการนานาชาติ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ทั่วโลก การใช้ประโยชน์ :เสนอต่อที่ประชุมวิชาการ,13 ต.ค. 2008 - 16 ต.ค. 2008
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ทั่วโลก การใช้ประโยชน์ :ประชุมวิชาการนานาชาติ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :PIMRC2009 การใช้ประโยชน์ :องค์ความรู้ใหม่,8 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นักวิจัยทั่วโลก การใช้ประโยชน์ :ผลงานที่ได้ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่,1 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ที่ประชุมวิชาการ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ นักวิจัยอื่นๆสามารถนำไปต่อยอดได้,27 ม.ค. 2011 - 29 ม.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ที่ประชุมวิชาการ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างชื่อเสียงให้ มก และนักวิจัยอื่นๆสามารถนำไปต่อยอดได้,18 พ.ค. 2011 - 21 พ.ค. 2011
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชุมวิชาการ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่,6 พ.ค. 2010 - 8 พ.ค. 2010
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นักวิจัยในสาขาสื่อสาร การใช้ประโยชน์ :สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาเป็นประโยชน์ในการผลิตนวัตกรรม ,15 มึ.ค. 2012 - 17 มึ.ค. 2012
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมนานาชาติ ICICTES การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยบรรยายผลงานในที่ประชุมวิชาการ,24 ม.ค. 2013 - 26 ม.ค. 2013