Person Image

  Education

  • วท.ด. (พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของประดิษฐ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 16
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416496 ชื่อวิชา Selected Topics in Genetics,12 ม.ค. 2009 - 20 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416582 ชื่อวิชา Molecular Systematics,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 29 เม.ย. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416582 ชื่อวิชา Molecular Systematics,3 ก.ย. 2014 - 1 ต.ค. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416582 ชื่อวิชา Molecular Systematics,1 ส.ค. 2012 - 8 ส.ค. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416582 ชื่อวิชา Molecular Systematics,4 พ.ย. 2015 - 9 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416582 ชื่อวิชา Molecular Systematics,9 พ.ย. 2015 - 9 พ.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416582 ชื่อวิชา Molecular Systematics,4 พ.ย. 2015 - 9 ธ.ค. 2015
  2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508552 ชื่อวิชา Integrated Virology and Immunology,27 มิ.ย. 2022 - 15 ส.ค. 2022
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416554 ชื่อวิชา DNA Markers & Applications,16 ม.ค. 2017 - 13 พ.ค. 2017
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416481 ชื่อวิชา Genetics & Evolution,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416582 ชื่อวิชา Molecular Systematics,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416582 ชื่อวิชา Molecular Systematics,10 ก.ค. 2013 - 10 ก.ค. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416582 ชื่อวิชา Molecular Systematics,11 พ.ย. 2015 - 9 ธ.ค. 2015
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01539311 ชื่อวิชา Arthropod & Arthropod-Borne Parasites,17 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
  2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508552 ชื่อวิชา Integrated Virology and Immunology,27 มิ.ย. 2022 - 15 ส.ค. 2022

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความปลอยภัยด้านอาหาร,17 ส.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ :เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลาย ทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช ,22 มิ.ย. 2016 - 22 มิ.ย. 2016
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :นำเครื่องหมายโมเลกุลที่ได้ไปใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหาร,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015