Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), ม.มหาสารคาม, ไทย, 2544

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจงรัก

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจงรัก 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01600302 ชื่อวิชา Immunology in Verterinary Technology,4 เม.ย. 2017 - 5 เม.ย. 2017