Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2542
  • วท.ม.(พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2545

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกัษมาพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกัษมาพร 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีในการผลิตอาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน,25 ส.ค. 2009 - 27 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์อัดพ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2009 - 31 ม.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารเช้าธัญชาติ,25 ส.ค. 2009 - 25 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลจาก แหล่งทุน :สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช,25 พ.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์กากงาพันธุ์ไทยเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพ มูลค่าสูงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน แหล่งทุน :สวพ.มก.,14 ม.ค. 2015 - 31 ก.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์กากงาพันธุ์ไทยเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพ มูลค่าสูงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน แหล่งทุน :สวพ.มก.,14 ม.ค. 2015 - 31 ก.ค. 2016

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของกัษมาพร 4 ปีล่าสุด

  Year Public 6
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ.อุดรธานี การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำตาลทรายแดงโดยใช้วัตถุดิอ้อยในพื้นที่,1 พ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มน้ำอ้อยสุธาทิพย์พัฒนา จ.สิงห์บุรี การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำตาลทรายแดงชนิดน้ำตาลเม็ด,1 ธ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มน้ำตาลอ้อย จ.นครสวรรค์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำตาลทรายแดง,2 ธ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์การศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อน ในโครงการพระราชดำริ จังหวัด นครนายก การใช้ประโยชน์ :การฝึกบรรยายและฝึกปฏิบัติ การผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดง,16 ก.พ. 2016 - 16 ก.พ. 2016
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน การใช้ประโยชน์ :บทความงานวิจัยในการประชุมวิชาการ-นเรศวรวิจัย 7 ,29 ก.ค. 2011 - 30 ก.ค. 2011
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน การใช้ประโยชน์ :บทความเผยแพร่ผลงานวิจัย,14 มิ.ย. 2012 - 15 มิ.ย. 2012

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของกัษมาพร 2 ปีล่าสุด

  Year Commercial 2
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์สแนคที่ใช้ข้าวโพดสีม่วงเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัยในโครงการ"นวัตกรรมสแนคข้าวโพดสีม่วงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน"ไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์แจกในงานสัมมนาวิชาการ"ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111นวัตกรรมใหม่ของวงการเกษตรกรไทย"เพื่อเพิ่มมูลค่าและแสดงศักยภาพของการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวโพดสีม่วง ซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการต่อการเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงดังกล่าว,24 ก.ค. 2012 - 24 ก.ค. 2013
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :ประยุกต์ใช้แป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูป (Daily Cup) และผลิตภัณฑ์ขนมพองกรอบ (Goody snack),1 ก.พ. 2010 - 31 ม.ค. 2011