Person Image

  Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพินดา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพินดา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01153351 ชื่อวิชา Prin.of Ed. Measurement & Evaluation,1 มิ.ย. 2009 - 26 ก.ย. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01153351 ชื่อวิชา Prin.of Measurement & Evaluation in Ed.,3 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกร แหล่งทุน :คณะ,1 ก.ค. 2013 - 31 มึ.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาความสามารถของนักเรียนเรื่องเมทริกซ์ด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว โดยเป็นงานวิจัยของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,1 มิ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01153351 ชื่อวิชา Prin.of Measurement & Evaluation in Ed.,1 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01153351 ชื่อวิชา Prin.of Measurement & Evaluation in Ed.,3 มิ.ย. 2013 - 28 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02198351 ชื่อวิชา Measurement in Learning Management,4 ส.ค. 2014 - 29 พ.ย. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลของนิสิตด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวกและโดยเพื่อน แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์,2 มิ.ย. 2014 - 31 ธ.ค. 2014

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของพินดา 3 ปีล่าสุด

  Year Policy 3
  2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำผลการวิจัยสนับสนุนการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนรู้,2 มิ.ย. 2008 - 26 พ.ค. 2012
  2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ทำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้,24 ก.พ. 2011 - 5 ก.พ. 2013
  2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สกอ. การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของพินดา 3 ปีล่าสุด

  Year Public 5
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นำเสนองานเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 10 การใช้ประโยชน์ :นำเสนอองค์ความรู้ในการนำเสนองานเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 10,7 ธ.ค. 2013 - 7 ธ.ค. 2013
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นำเสนองานเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :นำเสนอในเวทีระดับชาติ,9 ธ.ค. 2014 - 9 ธ.ค. 2014
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นำเสนอในเวทีระดับชาติงานเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :นำเสนอในงานเกษตร กำแพงแสน,9 ธ.ค. 2014 - 9 ธ.ค. 2014
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ตีพิมพ์ในวารสารวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบ มศว. การใช้ประโยชน์ :ตีพิมพ์ในวารสารวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบ มศว.,1 ธ.ค. 2013 - 1 ก.ย. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ตีพิมพ์ในวารสารที่อยุ่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 การใช้ประโยชน์ :ตีพิมพ์ในวารสารที่อยุ่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม,1 ม.ค. 2015 - 1 ก.ย. 2015

  แสดงความคิดเห็น

  (0)