แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอนุรักษ์

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอนุรักษ์ 3 ปีล่าสุด

Year Public 3
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำมาใช้ในการช่วยเหลือชุมชนในถิ่นธุรกันดารโดยร่วมกับโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง,14 มี.ค. 2013 - 14 มี.ค. 2013
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,หน่วยงานราชการในจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการประชาสัมพันธ์พื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์พันธุ์บัวในอุทยานให้เป็นที่รู้จักทั่วไป,18 ส.ค. 2009 - 26 ส.ค. 2010
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานการเกษตร, กรมการข้าวสกลนคร การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรสำหรับการปลูกข้าวในการเพิ่มผลผลิตข้าวจากการใส่ปุ๋ยเคมี,1 เม.ย. 2016 - 30 ธ.ค. 2016