Person Image

  Education

  • บธ.บ. (การจัดการการผลิต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562
  • วท.บ. (ชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2564

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจุฑามณี