Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกอบกาญจน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกอบกาญจน์ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591541 ชื่อวิชา Integrated Environmental Management,6 ส.ค. 2012 - 6 ส.ค. 2012