Person Image

  Education

  • Ph.D. in Natural Sciences, University of Copenhagen, Denmark, 2549
  • ๊Master Degree in Urban Management, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands, 2539
  • ผ.ม. (การวางแผนภาค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531
  • ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพันธ์ทิพย์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพันธ์ทิพย์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01556611 ชื่อวิชา Perspec.of Sustain.Land Use & Natur. Res.Man.,3 ก.ย. 2016 - 23 ต.ค. 2016
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451511 ชื่อวิชา Development Planning Theory,19 ก.ค. 2010 - 31 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451322 ชื่อวิชา Land Use Planning & Local Development,10 ก.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451311 ชื่อวิชา Geography of Development,17 ก.พ. 2014 - 1 ธ.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451311 ชื่อวิชา Geography of Development,17 ส.ค. 2015 - 7 ธ.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความชำนาญของเมืองหลักระดับภาคในประเทศไทย แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,10 ม.ค. 2014 - 10 ธ.ค. 2014

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของพันธ์ทิพย์ 2 ปีล่าสุด

  Year Policy 2
  2019 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมธนารักษ์ การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อดำเนินการจัดทำนโยบายสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การรับรองสิทธิ์ของผู้ครอบครองที่ราชพัสดุฯ,2 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2020
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การใช้ประโยชน์ :การนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างเขตการบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ ,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013