Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. in Computer and Information Sciences, University of Delaware, สหรัฐอเมริกา, 2547
  • M.S. in Computer and Information Sciences, University of Delaware, สหรัฐอเมริกา, 2541
  • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชัยพร

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของชัยพร 2 ปีล่าสุด

Year Public 6
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี การใช้ประโยชน์ :นำอุปกรณ์ทดสอบติดตั้งจริงในพื้นที่ เพื่อตรวจจับภาพสัตว์ป่า,25 ม.ค. 2012 - 31 พ.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หมู่บ้านห้วยน้ำแก้ว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ การใช้ประโยชน์ :ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม,5 มิ.ย. 2012 - 30 พ.ย. 2012
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านห้วยน้ำแก้ว อ.เขาพนม จ.กระบี่ การใช้ประโยชน์ :ใช้ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครือข่ายตรวจวัดไร้สายที่ติดตั้งไว้เพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและเฝ้าระวังดินโคลนถล่มในพื้นที่,12 ม.ค. 2014 - 3 มี.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :มีการนำระบบกล้องที่ปรับปรุงระบบควบคุมการสั่งการให้ถ่ายภาพพร้อมกัน ไปติดตั้งใช้งานจริงที่บริเวณเขานางรำ ที่ห้วยขาแข้ง โดยเจ้าหน้าเขตรักษาพันธุ์,1 พ.ค. 2014 - 1 มี.ค. 2015
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะประมง การใช้ประโยชน์ :มีการนำไปใช้งานจริงในหลายรายวิชา ทั้งขนาดเล็ก (<10 คน) และขนาดใหญ่(>150 คน) เช่นรายวิชา01204312 01204421 01204528 และวิชาพื้นฐาน 1 รายวิชาในคณะประมง,30 ม.ค. 2014 - 2 มี.ค. 2015
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :มีการนำระบบกล้องที่ปรับปรุงระบบควบคุมการสั่งการให้ถ่ายภาพพร้อมกัน ไปติดตั้งใช้งานจริงที่บริเวณเขานางรำ ที่ห้วยขาแข้ง โดยเจ้าหน้าเขตรักษาพันธุ์,1 พ.ค. 2014 - 30 ธ.ค. 2014