แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวัลลภ

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของวัลลภ 3 ปีล่าสุด

Year Public 5
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหการเกษตร การใช้ประโยชน์ :ในบทความทางวิชาการ เรื่อง : การปลูกไพลเพิ่มรายได้ ในแปลงไม้ผลและไม้ยืนต้น. วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 32. ฉบับที่ 6 : 243-245.,1 มิ.ย. 2008 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร การใช้ประโยชน์ :ใน บทคัดย่อผลงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3. หน้า 21. ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2552. ณ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล. จังหวัดกรุงเทพฯ. 258 หน้า.,25 มี.ค. 2009 - 27 ก.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : วารสารเกษตรก้าวหน้าปีที่ 21 ฉบับที่ 3 : 53-60. การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการ เรื่อ : การเพาะต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอม. ในวารสารเกษตรก้าวหน้าปีที่ 21 ฉบับที่ 3 : 53-60.,1 ส.ค. 2008 - 16 ก.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหการเกษตร. การใช้ประโยชน์ :วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 32. ฉบับที่ 6 : 243-245.,1 มิ.ย. 2008 - 16 ก.ย. 2009
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร การใช้ประโยชน์ :กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ และธีรศักดิ์ แสงเพ็ง. 2553.ผลของ GA3 ที่มีต่อน้ำหนักช่อผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Perlette. ว.วิทย.กษ. 42(2)(พิเศษ): 33-36. ,1 พ.ค. 2010 - 30 มิ.ย. 2010