Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอำพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอำพร 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 4
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006272 ชื่อวิชา Family Health & Hygiene,13 ม.ค. 2009 - 13 ม.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 006272 ชื่อวิชา Family Health & Hygiene,10 ส.ค. 2010 - 6 ก.ย. 2010
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การแถลงข่าวโครงการพัฒนาตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน,26 มิ.ย. 2018 - 26 มิ.ย. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาซอสเข้มข้นเพื่อสุขภาพสำหรับการผลิตอาหารไทยมื้อกลางวัน แหล่งทุน :วช,1 มิ.ย. 2018 - 31 พ.ค. 2019