Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.( Applied Biological Chemistry ), University of Tokyo , JAPAN
  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอุสุมา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอุสุมา 5 ปีล่าสุด

Year Academic 25
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,8 ธ.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505511 ชื่อวิชา Veterinary Pharmaceutical Science I,31 พ.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,1 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,2 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การบรรยายให้แก่สัตวแพทย์และเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"ลึกแต่ไม่ลับ กับยาต้านจุลชีพ บีบต้นทุนต่ำ",10 มิ.ย. 2009 - 10 มิ.ย. 2009
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ แหล่งทุน :ภายนอก,6 พ.ย. 2006 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,8 มิ.ย. 2009 - 19 ต.ค. 2009
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ยาต้านจุลชีพในสุกร,1 ม.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,11 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,4 ส.ค. 2017 - 8 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,9 ม.ค. 2017 - 12 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,29 มี.ค. 2017 - 19 เม.ย. 2017
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505312 ชื่อวิชา Veterinary Pharmacology,10 พ.ย. 2008 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมด้านการใช้ยาต้านจุลชีพ,2 ม.ค. 2014 - 29 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมด้านการใช้ยาต้านจุลชีพ,2 ม.ค. 2014 - 29 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,11 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,3 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01535413 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,7 ส.ค. 2017 - 4 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,7 ส.ค. 2017 - 11 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01535413 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,7 ส.ค. 2017 - 11 ธ.ค. 2017
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,8 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,4 ส.ค. 2017 - 8 ธ.ค. 2017