Person Image

    Education

    • ศศ.ด.(อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
    • ศศ.ม.(ประชากรศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
    • บธ.ม.(การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวรัทยา