Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2549
  • Doctor of Philosophy in Bioresources Engineering, Tsukuba University, ญี่ปุ่น, 2560

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวราภรณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวราภรณ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 18
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403559 ชื่อวิชา Green Chemistry,1 พ.ค. 2008 - 1 มี.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราเส้นใยสีขาวสายพันธุ์คัดเลือกในอาห แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราเส้นใยสีขาวสายพันธุ์คัดเลือกในอาหารที แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเอ็นไซม์ และการจัดการของเสีย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :1. เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ,23 มี.ค. 2010 - 25 มี.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยเทคโนโลยีเอนไซม์เอนไซม์และการจัดการของเสีย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณสมบัติเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ แหล่งทุน :มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ,9 ก.พ. 2009 - 15 มี.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความเป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลจากหญ้าหมักอาหารสัตว์ในประเทศไทย แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :The modification of thermotolerant yeast on acid tolerance แหล่งทุน :JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น,1 มี.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :The modification of thermotolerant yeast on acid tolerance แหล่งทุน :JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น,1 มี.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานผู้จัดอบรมคือ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก,10 ม.ค. 2018 - 11 ม.ค. 2018
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราเส้นใยสีขาวพันธุ์คัดเลือก แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แหล่งทุน :กรมหม่อนไหม,2 ก.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไท แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ในทลายปาล์มน้ำมันโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว แหล่งทุน :สกว. ฝ่ายวิชาการ,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2011
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรด แหล่งทุน :บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),16 มิ.ย. 2008 - 15 ธ.ค. 2008
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 19 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี รุ่นที่ 9,6 ส.ค. 2014 - 6 ส.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2016