แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุพจน์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุพจน์ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 14
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008467 ชื่อวิชา Phytopathology,1 มิ.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008469 ชื่อวิชา Diseases of Economic Crops,3 พ.ย. 2008 - 27 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชสำหรับถั่วเหลืองฝักสด ,8 ม.ค. 2008 - 8 ม.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,3 พ.ย. 2008 - 20 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008371 ชื่อวิชา Principles of Plant Diseases Control,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,12 ธ.ค. 2011 - 13 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,25 ธ.ค. 2012 - 12 ก.พ. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,12 ธ.ค. 2011 - 13 มี.ค. 2012
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,13 ก.ค. 2020 - 6 พ.ย. 2020
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อำเภอปากช่อง และ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ – ปากช่อง ถ.ธนะรัชต์กม. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“ผลของการเคลือบเมล็ดดว้ยสารอินทรียต์ ่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ด พันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่ าง”,1 ก.ค. 2014 - 12 ก.ค. 2014
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008512 ชื่อวิชา Analy.Phytopathogenic-Bacterial Researches,20 ส.ค. 2018 - 7 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008512 ชื่อวิชา Analy.Phytopathogenic-Bacterial Researches,20 ส.ค. 2018 - 7 ธ.ค. 2018
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008561 ชื่อวิชา Advanced Plant Pathology I,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007521 ชื่อวิชา Physiology of Vegetable Production,18 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016