Person Image

  Education

  • วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของประทีป

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของประทีป 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 5
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประยุกต์ใช้เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนร่วมกับรถยนต์ดีเซลเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนงานวิจัยวิทยาเขตศรีราชา,1 ก.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208331 ชื่อวิชา Internal Combustion Engines,20 ก.พ. 2012 - 2 มึ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208499 ชื่อวิชา Mechanical Engineering Project,5 พ.ย. 2012 - 1 มึ.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208331 ชื่อวิชา Internal Combustion Engines,5 พ.ย. 2012 - 1 มึ.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208499 ชื่อวิชา Mechanical Engineering Project,5 พ.ย. 2012 - 1 มึ.ค. 2013