Person Image

Administration

Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเกริก

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเกริก 2 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425324 ชื่อวิชา Air & Noise Pollution,1 ม.ค. 2010 - 29 ม.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420112 ชื่อวิชา General Physics II,8 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนังงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยีแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด,3 ก.ย. 2010 - 3 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420112 ชื่อวิชา General Physics II,5 เม.ย. 2010 - 14 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา แหล่งทุน :กองทุนวิจัย วิทยาเขตศรีราชา,12 ก.ค. 2010 - 11 ก.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425324 ชื่อวิชา Air & Noise Pollution,4 ม.ค. 2010 - 7 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นอ่าวศรีราชา จ. ชลบุรี แหล่งทุน :สถาบันวิจิจัยและพัฒนา มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปริมาณฝุ่นและมลพิษจากฝุ่นบรรยากาศในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา,3 พ.ค. 2010 - 2 พ.ค. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของเกริก 3 ปีล่าสุด

Year Policy 3
2007 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา การใช้ประโยชน์ :ผลการวิเคราะห์คุณภาพนำประปา ในอาคารมหิดลอดุลยเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อโรงพยาบาลใช้ในการกำหนดแผนการปรับปรุง/ซ่อมบำรุงระบบท่อปรธปา และทำความสะอาดถังเก็บนำในโรงพยาบาล,2 เม.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2010
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทอิสเทอร์นปาล์มออยล์จำกัด การใช้ประโยชน์ :การใช้กากทะลายปาล์มและเส้นใยเป็นเชื้อเพลิงในหม้อต้มไอนำสำหรับกระบวนการผลิตนำมันปาล์มให้มีค่าความร้อนสูงสุด และลดควันดำจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์,3 ก.ย. 2010 - 28 ก.ย. 2010
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลเมืองศรีราชา การใช้ประโยชน์ :การประเมินผลกระทบฝุ่นละอองจากกิจกรรมขนถ่ายสินค้าบริเวณอ่าวศรีราชา-เกาะสีชัง,1 ส.ค. 2008 - 2 พ.ค. 2010

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเกริก 2 ปีล่าสุด

Year Public 2
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา การใช้ประโยชน์ :การที่โรงพยาบาลนำผลการวิเคราะห์คุณภาพนำประปาภายในอาคารมหิดลอดุลยเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ไปใช้วางแผนปรับปรุง/ซ่อมบำรุงระบบท่อประปาภายในอาคาร ทำให้ผู้ป่วยและญาติได้ใช้นำประปาที่ปราศจากการปนเปื้อน,2 เม.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2010
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลเมืองศรีราชา การใช้ประโยชน์ :เทศบาลเมืองเมืองศรีราชานำข้อมูลไปใช้ในการจัดการฝุ่นละอองจากการขนถ่ายสินค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอึ่นๆในจังหวัดชลบุรี,1 ส.ค. 2008 - 2 พ.ค. 2010