Person Image

    Education

    • วท.ม.(สถิติประยุกต์), สถาบันบริหารบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2542
    • วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (สงขลา), ไทย, 2536

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของปรียาวัลย์