Person Image

  Education

  • Ph.D. (Packaging Technology), Victoria University , AUSTRALIA, 2547
  • M.Sc.Tech. (Engineering Materials), The University of New South Wales, AUSTRALIA, 2543
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของภาณุวัฒน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของภาณุวัฒน์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 46
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การบรรยายในโครงการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณ,8 ก.ค. 2014 - 10 ก.ค. 2014
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052521 ชื่อวิชา Advanced Food Processing,5 ต.ค. 2009 - 12 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053527 ชื่อวิชา Active & Intelligent Packaging Technology,15 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง,30 ม.ค. 2009 - 31 ม.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,30 ต.ค. 2008 - 30 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟิล์มต้านจุลินทรีย์ แหล่งทุน :สวทช.,4 ส.ค. 2008 - 31 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053527 ชื่อวิชา Active & Intelligent Packaging Technology,15 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053591 ชื่อวิชา Research Methods in Packaging Technology,20 ม.ค. 2009 - 27 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,22 ม.ค. 2009 - 29 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053527 ชื่อวิชา Active & Intelligent Packaging Technology,11 ส.ค. 2009 - 15 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,22 ม.ค. 2009 - 29 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053591 ชื่อวิชา Research Methods in Packaging Technology,20 ม.ค. 2009 - 27 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052521 ชื่อวิชา Advanced Food Processing,5 ต.ค. 2009 - 12 ก.พ. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,9 ส.ค. 2010 - 23 ส.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052521 ชื่อวิชา Advanced Food Processing,5 ต.ค. 2009 - 12 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,3 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,3 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีทั้งคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์และคุณสมบัติการต้านออก แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416591 ชื่อวิชา Research Methods in Genetics,1 ม.ค. 2014 - 28 ก.พ. 2014
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,6 ก.ย. 2010 - 20 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,12 ก.ย. 2011 - 12 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,15 ส.ค. 2011 - 22 ส.ค. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416591 ชื่อวิชา Research Methods in Genetics,2 ม.ค. 2014 - 28 ก.พ. 2014
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053591 ชื่อวิชา Research Methods in Packaging Technology,11 พ.ย. 2008 - 16 ธ.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,27 พ.ย. 2008 - 18 ธ.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,22 ม.ค. 2009 - 29 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053591 ชื่อวิชา Research Methods in Packaging Technology,20 ม.ค. 2009 - 20 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053527 ชื่อวิชา Active & Intelligent Packaging Technology,9 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053591 ชื่อวิชา Research Methods in Packaging Technology,20 ม.ค. 2009 - 20 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,22 ม.ค. 2009 - 29 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053527 ชื่อวิชา Active & Intelligent Packaging Technology,16 มิ.ย. 2009 - 16 มิ.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054243 ชื่อวิชา Biological Quality Measurement,29 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054244 ชื่อวิชา Laboratory in Biological Quality Measurement,21 ม.ค. 2009 - 22 ม.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเคสและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตกระดาษชานอ้อยต้านเชื้อจุลินท แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก ปี 2554-55,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416691 ชื่อวิชา Advanced Research Techniques in Genetics,1 ส.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,8 ส.ค. 2011 - 22 ส.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนากระดาษต้านจุลินทรีย์,22 ก.ค. 2010 - 22 ก.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,15 ส.ค. 2011 - 22 ส.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : Comprehensive Series of Lectures in Packaging and Materials Technology to Industrial Practices,25 พ.ค. 2010 - 27 พ.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052521 ชื่อวิชา Advanced Food Processing,5 ต.ค. 2009 - 11 ก.พ. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416553 ชื่อวิชา Molecular Genetics,1 ส.ค. 2013 - 31 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มี แหล่งทุน :ไม่มี,19 ก.ย. 2014 - 20 ก.ย. 2014
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,22 ก.ย. 2010 - 29 ก.ย. 2010